Mer om de tre allmänna kurserna

Våra allmänna linje är indelad i tre kurser:

  • Baskurs
  • Fortsättningskurs Omvärld
  • Fortsättningskurs Individ

Just nu pågår ett arbete med att strukturera om fortsättningskurserna. De kommer eventuellt att ha andra namn i höst, men mycket av informationen nedan stämmer.

Vilken kurs passar vem?

Baskursen

Baskursen vänder sig till dig som är färdig med grundskolan men behöver tre år på gymnasiet för att uppnå grundläggande behörighet. Den ger baskunskaper och basfärdigheter i svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap och natur. Du repeterar eventuellt något ämne på grundskolenivå om behov finns. Du tränar och utvecklar din studieteknik. Vi arbetar med kortare teman. Du kan få behörighet i Svenska 1 under denna kurs.

Fortsättningskurserna Omvärld och Individ

Fortsättningskurserna kan du börja i om du är färdig med grundskolan och har gått ett år på folkhögskola, ett år på gymnasium eller arbetat under minst ett år. Du ska dessutom vara godkänd i svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A. Vi gör en individuell bedömning vid ett samtal där vi tittar på dina betyg och intyg över tidigare skolmeriter och gör ett lästest för att du ska bli placerad i den grupp som passar dig bäst.

schemat finns lektioner i svenska, engelska, matematik, klasstid, tema och eget arbete eller studiestöd. Vi har lektioner mellan kl. 9.00 och kl. 15.30 de flesta dagar.

Med tema menar vi koncentrationsläsning i sju till åtta veckor i ämnesområden som samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap, psykologi med underrubriker.

Under våra teman koncentrationsläser vi ett ämne i taget som kan ha inslag av flera ämnesområden som till exempel samhällskunskap och historia. Det gör att vi både kan få en övergripande kunskap i ämnet och gå på djupet i vissa frågor. Vi tränar lästeknik, studieteknik, skrivmetodik och presentationstekniker. Temastudierna är mer självständiga än baskursens. Du får träning i att söka och kritiskt bearbeta information från olika källor. Kurserna ger dig en god förberedelse för vidare studier.

På skolan finns en ateljé där det finns möjlighet att utforska andra sätt att uttrycka sig förutom i ord och text. Där kan du måla, bygga i kartong eller tillverka modeller.

Inriktningar

Inom inriktning Omvärld jobbar vi med teman som blickar utåt världen. Vi lyfter in ämnen som hållbar utveckling, miljö, internationella frågor och hur vårt samhälle organiseras på olika plan. I inriktning Individ jobbar vi mer med frågor som berör dig själv och människors social samspel. Vi tittar på ledarskap, psykologi, personlig utveckling och grupprocesser.

Engelska och matematik är nivågrupperade ämnen, det vill säga du placeras in i den nivå som passar dina kunskaper.

Svenska läses tillsammans i hela klassen. Under lektionerna arbetar vi mycket med skrivande av olika slag, såväl beskrivande, berättande, utredande som reflekterande skrivande. Vi läser också en hel del, bland annat kommer alla att läsa minst fyra romaner under läsåret. Vi studerar även litteraturhistoria, analyserar olika författares berättartekniker och du lär dig knep för att förbättra ditt skrivande. Vi diskuterar mycket och tränar att presentera olika arbeten för klasskamraterna.

Klasstid är klassens egen tid för planering, diskussion och utvärdering av klassens arbete. Men även till för diskussion om skolgemensamma aktiviteter. Under klassrådet tränar man också mötesteknik.

De gymnasiegemensamma ämnen som ingår i grundläggande behörighet är Svenska 2, Svenska som andra språk 2,  Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c (eller högre behörigheter för dig som vill och hinner), Samhällskunskap 1 a1, Naturkunskap 1a1,  Religion 1, Historia 1a1.

För dig som läser andra året på fortsättningskursen ges möjlighet att läsa Svenska 3, Samhällskunskap 1 a2, Naturkunskap 1a2 och  Historia 1a2.

Hur länge måste jag studera för att bli behörig till högskolestudier?

Läs mer om att bli behörig till högskolestudier här.